บริษัท เอส.เอส.สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยคณะบุคคลที่มีประสบการณ์ผ่านการบริหารงานบริษัทประกันภัยและได้รวมตัวกันก่อตั้ง บริษัท เอส.เอส.สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตามใบอนุญาตเลขที่ ว.00019/2547 

บริษัท เอส.เอส.สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด ประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันภัย นโยบายที่สำคัญคือ การคัดสรรบริษัทประกันภัยชั้นนำ มีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่มั่นคง การบริหารที่โปร่งใส มีเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยขน์สูงสุด การบริการที่ดีมีมาตรฐานทั้งก่อนและหลังการขาย ตลอดจนโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและได้รับความคุ้มครองที่เป็นธรรม ซื่อสัตย์ ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า

แนวทางความมุ่งมั่น

Teamwork

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย