fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียดนโยบายของ บริษัท เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้

และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กรุณาอ่านและ/หรือทำความเข้าใจในเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนกดปุ่ม “ยอมรับ”

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

     บริษัท เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึงชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ข้อมูลของลักษณะที่อยู่อาศัยหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ E-mail Address, ภาพถ่ายของท่าน , หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรสข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะ และการประกันภัย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ และ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา

     บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และ เหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น บริษัทฯ จัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการ

สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทฯ ต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูล

       เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันที่ได้รับความยินยอม

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

        บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

       ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

        1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

        2. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

        3. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

        4. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล /ระงับการประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น

        5. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้

        6. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม

       ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

       ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้ https://www.ssstandardbroker.com/

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ หรือสิทธิประโยชน์ หรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ เว้นแต่

              1. ได้รับความยินยอมจากท่าน

              2. การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

การขอความยินยอมเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอทราบคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

   ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลของตนได้ และมิได้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินสิบปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

    ในกรณีถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี บริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว